עברית | Русский

תקנון מועדון חברים –
פאנל הסקרים באינטרנט של מכון ברנדמן

 

1.  מבוא
1.1. מכון ברנדמן מבצע מחקרי שוק וסקרים באמצעים שונים, ובין היתר באמצעות האתר כהגדרתו להלן.  לכל שאלה או בעיה הקשורה באתר ניתן לפנות דרך "צור קשר".
1.2.  ההרשמה והשימוש באתר כפופים ומותנים בהסכמתך לתקנון זה. ורק האמור בתקנון מחייב את החברה.
1.3.  תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחס לנשים וגברים כאחד.
1.4. החברה זכאית לערוך שינויים בכללי התקנון בכל עת. החבר יהיה אחראי להכרת הוראות תקנון זה כפי שיהיו מעת לעת. המשך  השתתפות החבר בסקרים תתפרש כהסכמתו לכל הוראות התקנון כפי שיהיו במועד השימוש .
 
2. הגדרות
בתקנון זה יתייחסו למונחים הבאים, על פי הפירוש שבצדם כדלהלן:
2.1. "החברה" – חברת מכון ברנדמן בע"מ.
2.2. "האתר" –
panel.brandman.co.il.
2.3. "חבר" – כל נרשם לאתר אשר עמד בכל התנאים המפורטים בתקנון זה.
2.4. "מועדון החברים" – כלל החברים הפעילים באתר
2.5. "מידע"- כל חומר ו/או מידע מכל סוג או מין, המועבר מאת החברה אל החבר ומאת החבר אל החברה.
 
3. מטרת האתר
3.1. מטרת האתר הינה לבצע סוגים שונים של סקרים באמצעות רשת האינטרנט.
3.2. במסגרת החברות באתר יוזמן החבר להשיב על סקרים שונים, וזאת בתמורה לצבירת נקודות. באתר מתפרסמים סקרים נוספים אשר אינם מזכים בנקודות. מספר הנקודות שמקנה כל סקר מפורסם עם הזימון.
3.3. תשובות החבר בכל סקר מחושבים כחלק מהתוצאה המחקרית, מבלי שכל מידע לגבי החבר יועבר לצד שלישי כלשהו.
3.4. חברות באתר הינה הסכמה לשמירת כל המידע האישי שנצבר בחברה לגבי אותו החבר במאגר המידע שלה.
3.5. החבר מצהיר כי ידוע לו שהחברה מנהלת אתר זה לצורך שימוש מסחרי והוא מצהיר כי לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או תשלום ו/או תגמול מהחברה אלא לפי המפורט בתקנון זה.
3.6. למען הסר ספק, החבר מצהיר כי ידוע לו שאין יחסי עובד-מעביד בינו לבין החברה.
 
4. הרשמה וחברות במועדון
4.1. ההרשמה למועדון הינה אישית ופתוחה ליחידים מגיל 10 ומעלה. חבר יכול  להחזיק בחברות אחת בלבד במועדון  .
4.2. ההרשמה למועדון החברים כרוכה ברישום שם חבר, סיסמא, ופרטים מזהים.
4.3. לא ניתן להעביר חברות מאחד לשני , החברות הינה אישית ואינה ניתנת להמרה בכסף או  בשווה כסף. 
4.4. חבר שנרשם מספר פעמים למועדון החברים בעצמו או באמצעות אחרים תישלל חברותו וכל הנקודות אשר צבר יבוטלו. 
4.5. חבר שלא מילא ואשר את "טופס עדכון פרטים" בכניסתו הראשונה כמשתמש רשום, לא יוכל לענות על סקרים ולצבור נקודות במסגרת פעילותו במועדון החברים וזאת גם אם ענה על סקרים בעבר.  בנוסף, מעת לעת, החבר יתבקש לעדכן את נתוני הפרופיל שלו בטופס עדכון פרטים. נגישות לסקרים חדשים תיחסם לחבר שלא מילא דרישת עדכון פרטים.
4.6. חבר שמילא פרטים בלתי נכונים בטופס עדכון פרטים תישלל חברותו וכל הנקודות אשר צבר יבוטלו  .
4.7. לכל חבר הזכות המלאה לבטל את חברותו במועדון בהתאם  לשיקול דעתו בלבד וללא כל הודעה מוקדמת, באמצעות בקשה בכתב דרך האתר. במקביל, לחברה הזכות המלאה לבטל/לחסום/למחוק חבר לפי שיקול דעתה וללא הודעה מוקדמת.
4.8.ההרשמה לאתר מהווה הסכמת החבר לקבלת מכתבי דואר אלקטרוני מהחברה ומהאתר בנושא סקרים, הודעות וחדשות.


5. תנאי מענה על סקרים וצבירת הנקודות במועדון
5.1. צבירת הנקודות מתחילה מהרגע שהחבר בצע את הסקר הראשון שלו.
5.2. כל סקר שווה מספר נקודות שיפורסם לפי גודלו, חשיבותו וכד'.
5.3. צבירת הנקודות תעשה לכל חבר בנפרד. לא תתאפשר העברת נקודות מחבר לחבר .
5.4. בכל סקר או תפרסם החברה את ערך הסקר מראש .
5.5. חבר שלא השיב על סקר עד סופו לא יהיה זכאי כלל לנקודות המגיעות לו בגין אותו סקר ע"פ ערכו אשר נקבע מראש.
5.6. חבר במועדון אשר לא סיים את הסקר עקב אי התאמתו לסקר בעקבות שאלת סינון לא יהיה זכאי כלל לנקודות המגיעות לו בגין אותו סקר ע"פ ערכו אשר נקבע מראש, אלא אם צוין אחרת בזימון לסקר.
5.7. בכל בית אב, רק חבר אחד יכול לענות על אותו הסקר. אם חבר נוסף באותו בית אב ניסה לענות על אותו הסקר, תשובותיו לא יתקבלו וחבר זה לא יצבור נקודות עבור סקר זה.
 
6. מימוש הנקודות
6.1. עבור כל 100 נקודות שיצבור החבר, 100 ש"ח בתווי קנייה או שובר יישלחו אליו בדואר רגיל אל הכתובת אותה ציין ב"טופס עדכון פרטים", או לנייד/מייל ככל שמדובר בשובר. החברה רשאית לשנות את סכום התווים/שוברים לשליחה בכל עת, ובכל מקרה תווי הקנייה או השוברים שיישלחו יהיו שווי ערך לסכום הנקודות עליהן מזוכה החבר, כך שכל נקודה שווה שקל אחד בתווי קנייה או בשובר. שליחת השוברים או תווי הקנייה אינה מהווה שכר אלא שי בלבד לאות תודה על ההשתתפות בסקרים.
6.2. ביצוע תשלום עבור הנקודות מותנה בצבירה של מינימום 100 נקודות. לא יבוצע תשלום עבור צבירה חלקית של נקודות (כלומר נצברו פחות ממאה נקודות). תנאי זה מתקיים גם במקרה בו מופסקת החברות בפאנל מסיבות שונות.

6.3. בעת מימוש הנקודות, יהיה על החבר להציג (בדואר/פקס/דוא"ל) צילום של תעודת  הזהות שלו, לאימות זהותו.

6.4 החברה תהיה רשאית לתחקר את החבר על מנת לבחון באם מסר פרטים נכונים לחברה בשלב קבלתו לחברות, בשלב מילוי טופס עדכון פרטים, או בסקרים שעליהם השיב. מסירת פרטים לא נכונים או לא מהימנים תשלול את הזכות למימוש הנקודות.
6.5. לאחר מימוש הנקודות באמצעות משלוח תווי קנייה או שוברים יימחק מיתרת הנקודות של החבר סכום הנקודות שמומש.
6.6. אם יערכו שינויים בתקנון, כל חבר ישמור על הנקודות שנצברו לזכותו ובערכן  המקורי עד לאותו התאריך.
6.7. תווי קנייה או שוברים יסופקו לחברים כמות שהם. לחברים לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה ו/או כל צד שלישי המשתף עמה פעולה בקשר לתווים/שוברים, הוראותיהם, תנאיהם, ניהולם, בחירת הזוכים בהם וכו '.
מבלי לגרוע  מכלליות האמור לעיל, מובהר בזאת כי בכל מקרה החברה לא תהיה אחראית  לכל נזק ישיר או עקיף ו/או הפסד ו/או הוצאה אשר יגרמו לחבר בכל הקשור לתווי הקנייה/שוברים, לרבות  ומבלי לגרוע: אי תאימות ו/או איכות, שימוש בלתי נאות ו/או בלתי סביר, אובדן וכיו"ב.
6.8. כל מס שיוטל על החבר בגין מימוש הנקודות יחול על החבר בלבד. על החבר מוטלת החובה לברר באם מימוש הנקודות מחייב תשלום מס, ולשלם על חשבונו את המס, באם חל. מימוש הנקודות הינה התמורה הסופית לה יהיה זכאי החבר מהחברה, והחברה לא תשלם לחבר כל תשלום נוסף בגין הנקודות שמימש.
6.9. מימוש נקודות על ידי קטין מחייב אישור של האפוטרופוסים של הקטין.
 
7. הגנת הפרטיות
7.1.  החברה מתחייבת לשמור על סודיות פרטי החבר, המופיעים בטופס ההרשמה. פרטים אלו לא יפורסמו ולא יימסרו לאחר. החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים, על מנת ליצור קשר עם החבר, להעביר לו מידע ולעדכן אותו בדבר שירותים המוצעים על ידה.
7.2. אם החברה תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר - וכן במקרה  שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי - היא תהיה  זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודות כל חבר באתר ו/או כל מידע סטטיסטי, ובלבד שהתאגיד אליו יועבר המידע יקבל על עצמו כלפי כל החברים הרשומים באתר את הוראות מדיניות פרטיות  זו .
7.3. החבר נדרש לשמור את המידע אליו הוא נחשף באתר בסודיות ולא לעשות כל שימוש בכל מידע אשר יגיע אליו לגבי החברה, עסקיה, פעילותה ולקוחותיה.
 מובהר ומוסכם כי, חובת הסודיות לעיל לא תחול לגבי מידע אשר הוא נחלת הציבור או הפך לכזה שלא עקב פעולה או מחדל של החבר, ולמעט מידע אשר חלה חובה שבדין לגלותו ורק עד כמו שמוטלת חובה לגלותו.
 
8.  "
Cookies
 האתר משתמש ב
Cookies -  ("עוגיות") לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי  לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות החבר ולאימות פרטים. עוגיות  הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי  פקודה מהאתר.
 כל מידע שנאסף על ידי החבר באמצעות העוגיות על החבר הינו בגדר המידע, ויחולו לגביו זכויות וחובות החברה החלות על המידע בכללותו.
 
9. אבטחה
9.1.  מאגר המידע של האתר מוגן על ידי טכנולוגית אבטחה והצפנה באיכות גבוהה במטרה להגן מפני כל סוג של פגיעה ו/או שימוש בלתי מורשה בתוכן המידע באתר.
9.2.  החברה אינה מתחייבת ולא תהא אחראית לחדירות למערכת תחת נסיבות יוצאות דופן או לעמידותה בפני התקפות עתידיות.
 
10. כללי
10.1. החברה, וכן מי שקיבל היתר ממנה בכתב, והם בלבד, רשאים  לפרסם באתר פרסומות ומידע מסחרי מטעמה או מטעם צד שלישי, בכל דרך שתראה  לנכון. חל איסור מוחלט למחוק, לפגוע, לשבש, להתערב או להתנגד לכל פרסומת או מידע  מסחרי כאמור, בכל אמצעי או דרך. החברה תהא רשאית, בכל עת וללא כל הודעה מוקדמת  למחוק כל פרסומת או מידע מסחרי אחר שפורסמו בניגוד לתנאי השימוש .
10.2. החברה לא תהיה אחראית לכל פרסומת הצעה, מבצע, או התקשרות המוצעת  על ידי צד שלישי כלשהו באתר. כל התקשרות בין החבר לבין צד שלישי כאמור, תהיה בין החבר לבין אותו צד שלישי בלבד, ועל אחריות החבר בלבד.
10.3. האחריות  לתוכן המודעות המתפרסמות באתר מטעם צדדים שלישיים, לרבות פרטי המידע והזכויות, היא על המפרסמים בלבד.  לחברה אין ולא תהא כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים באתר או למהימנותם. יודגש, כי פרסום  המידע המסחרי כשלעצמו אינו מהווה כל עידוד או המלצה לרכישת השירותים או המוצרים  המוצעים למכירה באתר .
10.4. במידה והוראה  מהוראות תקנון זה, תקבע על ידי ביהמ"ש כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת  הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תקנון זה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה  ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית .
10.5.  דיני מדינת ישראל בלבד יחולו על כל ענין הנובע משימוש באתר, תנאיו, הוראותיו וכל דבר וענין. סמכות השיפוט תהא אך ורק לבתי המשפט של מדינת ישראל ורק בהתאם לדיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט המקומית בכל ענין כאמור תהיה לבתי המשפט בתל אביב יפו ולהם בלבד.

 

ברנדמן ייעוץ ומחקר שיווקי | תקנון הפאנל
עיצוב - משפוחה    נבנה ע''י משפוחה בניית אתרים - פיתוח תוכנה